Verkoopsvoorwaarden

ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN:

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij andersluidende vermelding.

  2. Op elke achterstallige factuur (of gedeeltelijk betaalde factuur) wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 12% op jaarbasis, evenals een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% op het onbetaalde bedrag met een minimum van € 100,00.

  3. Goederen blijven eigendom van de verkoper zolang ze door de koper niet volledig zijn betaald.

  4. Betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

  5. Eventuele klachten dienen ons binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

  6. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Mechelen bevoegd.